Vælg dit sprog

  • - effektive løsninger til optimal pladsudnyttelse

    - effektive løsninger til optimal pladsudnyttelse

Salgs- & leveringsbetingelser

AKA-DanBox. A/S

Alle leverancer fra AKA-DanBox A/S (i det følgende AKA-DanBox) sker i henhold til ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) med følgende ændringer:

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse medmindre parterne skriftligt har aftalt andre betingelser.

Produktinformation

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Levering

Leveringstid er normalt 14 dage - medmindre andet er aftalt. Den anførte leveringstid er med forbehold for mangel-frie og rettidige leverancer fra AKA-DanBox´ underleverandører samt i tilfælde af force majeure - jf. NL 92 pkt. 37.

Risikoovergang

Ab lager

Betalingsbetingelser

I henhold til ordrebekræftelse

Manglende betaling:

Betaler køberen ikke til aftalt tid tilskrives betalingen renter med 1,25 pct. pr. påbegyndt måned (dvs. pr. 30 dage).

Ejendomsforbehold

Produktet forbliver i AKA-DanBox´ ejendom, indtil den fulde betaling/købssum er erlagt.

Ansvar for mangler

AKA-DanBox er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med NL 92 pkt. 22-34.
AKA-DanBox forpligtigelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materialet er korrekt anvendt/monteret.
AKA-DanBox ansvar for mangler kan maksimalt beløbe sig til 15 % af den aftalte købesum - jf. NL 92 pkt. 31b.
AKA-DanBox har intet ansvar for mangler ud over det i NL 92 pkt. 22-34 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab - jf. NL 92 pkt. 35.

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

Jf. NL 92 pkt. 36

Ansvarsfrihed (force majeure)

Jf. NL 92 pkt. 37-39.

Tvister (lovvalg)

Beløb (læs total købssum ekskl. moms) under 10.000 kr. afgøres ved domstolen i Esbjerg.
Beløb (læs total købssum ekskl. moms) på eller over 10.000 kr. afgøres ved voldgiftssag i København.
Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af denne aftale, skal behandles efter dansk lov.

For yderligere information vedr. NL92 kan den findes her eller fremsendes ved at ringe på tlf.: 76 98 52 00.